GRAAD 8 AANLYN AANSOEKE VIR 2024

Ons tel die dae af tot die aanlyn aansoeke vir 2024 open:
- Donderdag 15 Junie 2023
- 08:00
- www.gdeadmissions.gov.za
- Nadat u die aansoek aanlyn voltooi het, moet die volgende dokumentasie by die skool ingehandig word
* ouer/s se ID-dokumente
* leerder se geboortesertifikaat
* jongste rapport
* bewys van fisiese adres (verkieslik munisipale rekening, nie ouer as 3 maande /
amptelike huurkontrak, met verhuurder se ID-afskrif)
Geen dokumentasie sal per epos aanvaar word nie.

INHANDIGING VAN DOKUMENTASIE - NIE BY ONTVANGS NIE!
Volg die aanwysings na die netbalbane
Daar sal 'n wagarea wees aan die regterkant
Lokaal G11, waar dokumentasie ingehandig moet word, is ook aan die regterkant - op met die trappe.
Ons sien uit om al die voornemende ouers tot hulp te wees! 

GRADE 8 ONLINE APPLICATIONS FOR 2024

We're counting down the days until the online applications for 2024 open:
- Thursday 15 June 2023
- 08:00
- www.gdeadmissions.gov.za
- After completing the application online, the following documentation must be submitted to the school
* parent/s' ID documents
* learner's birth certificate
* latest school report
* proof of physical address (preferably municipal account, not older than 3
months / official lease, with a copy of the landlord's ID)
No documentation will be accepted by email.

SUBMISSION OF DOCUMENTATION - NOT AT RECEPTION!
Follow the directions to the netball courts
There will be a waiting area on the right
Room G11, where documentation must be handed in, is also on the right - upstairs
We look forward to helping all prospective parents! 


Kontakbesonderhede

Kantoor: (012) 548 0160/1
(012) 548 1856

Straatadres