Fooie

Skoolfooie vir 2023

R22737 per leerder per jaar.
Afbetaling in elf paaiemente waarvan die laaste paaiement in November 2023 betaalbaar is.

Skoolgelde kan op verskeie wyses betaal word:
• R2067 aan die begin van die jaar
OF
• R2067 op 9 Januarie en verdere 10 maande, betaalbaar voor/of op die sewende dag van elke maand.
Debietordervorms is by die skool beskikbaar (dit word aangemoedig).
Direkte of internetbetaling is ook welkom.


Bankbesonderhede vir direkte inbetalings:
Bank: ABSA, SINOVILLE
Rekening nr. / Tjekrek nr: 5260143265
Takkode: 632005
Verwysing: Gebruik leerder naam,van en graad as verwysing en e-pos die bewys van betaling na susanlubbe@hsmontana.co.za


Kopiereg © 2015-2022

Kontakbesonderhede

Kantoor: (012) 548 0160/1
(012) 548 1856

Straatadres