OOR DIE SKOOL

OORSIG
WIE EN WAT ONS IS

GESKIEDENIS

Op 1 Oktober 1980 was Hoërskool Montana reeds ‘n werklikheid en op 11 Desember 1980 word agt klaskamers en die laboratoriumblok oorhandig. Op 7 Januarie 1981 word Hoërskool Montana amptelik geopen in ‘n halfvoltooide gimnastieksaal, met 285 leerders en 16 personeellede teenwoordig. Mnr HMG Davin is aangestel as waarnemende hoof en neem voorlopig sy intrek in die ou Raadsaal op die Kerkplein. Die skoolgebou word op 24 April voltooi. Mnr J L Schoeman word in 1982 die eerste permanente hoof van Hoërskool Montana.

In 7 jaar groei die leerdertal van Hoërskool Montana met 70%.

ETOS

Christelike waardes:
Ons kernkarakter is Christelik gefundeer met die Woord as bepalende rigsnoer. Ons taak en roeping as opvoeders is dus om ook as geestelike mentors soliede Christelike lewenswaardes by die opvoedeling te vestig.

Integriteit:
Ons benader elke kind en taak met die hoogste agting, totale eerlikheid, regskape opregtheid en professionaliteit.

Uitnemendheid:
Ons strewe na voortreflikheid op akademiese-, sport- en alle ander lewensterreine. Daarom leef en werk ons toegewyd aan ons taak om met trots die hoogste sport te bereik.

Kreatiwiteit:
Ons is deelgenote in die toekoms, styl, ideale en visie vir ons skool.
Dus neem ons eienaarskap en verantwoordelikheid om elke uitdaging met visionêre denke saam die hoof te bied.

SKOOLWAPEN EN SIMBOLIEK

Die wapen is kragtens die Heraldiekwet vir Hoërskool Montana op
15 Oktober 1982 geregistreer.

By
•Hardwerkend.
•Verbintenis met Pretoria se stadswapen waarop bye voorkom.


Hoekige skildhoof
•Simboliseer die Magaliesberg suid van die skool.

VISIE EN MISSIE

VISIE

Dié BAKEN van GROEI en GELUK in die GEMEENSKAP.

MISSIE

Die opvoeding van leerders tot verantwoordelike individue met ‘n impak op die toekoms deur:

Die handhawing, beskerming en bevordering van:
gemeenskapsgesentreerdheid;
hoë kwaliteit onderrig en akademiese standaarde;
presterende buite-kurrikulêre aktiwiteite
Die uitbou en uitleef van die bestaande:
karakter en etos van die skool
leuse van die skool
vennootskap tussen die skool en sy gemeenskap
‘n Skoolomgewing te vestig waar elke leerder gelukkig kan wees.

WAARDES


INTEGRITEIT:

Ons benader elke kind en taak met die hoogste agting, totale eerlikheid, opregtheid en professionaliteit.

UITNEMENDHEID:

Ons strewe na voortreflikheid op akademiese-, sport- en alle ander lewensterreine. Daarom leef en werk ons toegewyd aan ons taak om met trots die hoogste sport te bereik.

KREATIWITEIT:

Ons is deelgenote in die toekoms, styl, ideale en visie vir ons skool.
Dus neem ons eienaarskap en verantwoordelikheid om elke uitdaging met visionêre denke saam die hoof te bied.

GELOOFSWAARDES:

Ons kernkarakter is aanvaarbare geloofswaardes soos deur die gemeenskap bepaal.

EREKODE

• Ons gee die ereplek aan God en Sy Woord in ons lewe en streef ons etiese lewensbeginsels na.
• Ons staan vir ons Land en ons Nasie en verdedig dit met hart en siel.
• Ons dien ons skool getrou en handhaaf sy goeie naam met woord en daad.
• Ons streef daarna om vriendelik, hulpvaardig en diensvaardig te wees teenoor ons medemens, veral teenoor die swakkeres en eensames.
• Ons gehoorsaam en respekteer ons ouers en onderwysers en gedra ons hoflik teenoor ons gelykes, ons meerderes en minderes.
• Ons glo dat elke mens ‘n lewenstaak het om te vervul; daarom woeker ons met die talente wat aan ons toevertrou is.
• Ons streef daarna om te alle tye en onder alle omstandighede gedissiplineerde, koersvaste Landsburgers te wees.
• Ons woord is ons eer.
• Ons is daarop gestel om onsself, ons werk en ons omgewing netjies en skoon te hou.
• Ons glo dat sukses geleë is in die presiese, korrekte en nougesette uitvoering van opdragte.
• Ons glo dat integriteit die hoeksteen vorm van wysheid.


Kopiereg © 2015-2022

Kontakbesonderhede

Kantoor: (012) 548 0160/1
(012) 548 1856

Straatadres