Erekode

• Ons gee die ereplek aan God en Sy Woord in ons lewe en streef ons etiese lewensbeginsels na.

• Ons staan vir ons Land en ons Nasie en verdedig dit met hart en siel.

• Ons dien ons skool getrou en handhaaf sy goeie naam met woord en daad.

• Ons streef daarna om vriendelik, hulpvaardig en diensvaardig te wees teenoor ons medemens, veral teenoor die swakkeres en eensames.

• Ons gehoorsaam en respekteer ons ouers en onderwysers en gedra ons hoflik teenoor ons gelykes, ons meerderes en minderes.

• Ons glo dat elke mens ‘n lewenstaak het om te vervul; daarom woeker ons met die talente wat aan ons toevertrou is.

• Ons streef daarna om te alle tye en onder alle omstandighede gedissiplineerde, koersvaste Landsburgers te wees.

• Ons woord is ons eer.

• Ons is daarop gestel om onsself, ons werk en ons omgewing netjies en skoon te hou.

• Ons glo dat sukses geleë is in die presiese, korrekte en nougesette uitvoering van opdragte.

• Ons glo dat integriteit die hoeksteen vorm van wysheid. 

Code of Honour

• We give the place of honour in our lives to God and His word and we strive to live out our ethical life principles.

• We stand for our Country and our Nation and we will defend it with our whole heart and soul.

• We serve our school faithfully and maintain its good name in word and deed.

• We strive to be friendly and helpful and we are ready to serve our fellow man, especially the weak and the lonely.

• We respect and obey our parents and educators and behave politely towards our peers, our superiors and inferiors.

• We believe that everyone has a task to fulfil in life, therefore we make the most of our talents that we have been blessed with.

• We strive in all circumstances to be disciplined and steadfast citizens.

• Our word is our honour.

• We are committed to keeping ourselves, our work and our environment neat and clean.

• We believe that success lies in precise, correct and accurate completion of our tasks.

• We believe that integrity forms the cornerstone of wisdom. 


Kopiereg © 2015-2022

Kontakbesonderhede

Kantoor: (012) 548 0160/1
(012) 548 1856

Straatadres