Toekenningsreglement
2024

Die skool gee erkenning vir alle aktiwiteite binne- en buite skoolverband waarin ‘n leerder presteer.

Die volgende toekennings kan gedurende die jaar gegee word:
• Sertifikaat vir Deelname
• Sertifikaat van Verdienste – Ligaprestasie
• Halfkleure - Prestasie op streeksvlak (Balkie)
• Erekleure - Prestasie op provinsiale vlak (Lurex-balkie)
• Erepennings (Brons, Silwer en Goud)

Erkenning word tydens die volgende geleenthede gegee:
• Akademiese Prysuitdeling (vorige jaar se Gr. 8-11 uitslae)
• Silweroggende (Sertifikate en Halfkleure)
• Goueaand (Erekleure en Erepennings)
• “Excelsior” Ere-aand (Slegs graad 12’s)

Personeel in beheer van die administrasie van die toekennings en navrae kan gerig word aan:
• Me. P. de Wet (Organiseerder & algemene navrae) – pdewet@hsmontana.co.za
• Me. I. Prinsloo (Akademie) – iprinsloo@hsmontana.co.za
• Me. N. Olivier (Sport) – nolivier@hsmontana.co.za
• Me. N. van Niekerk (Kultuur) – nvanniekerk@hsmontana.co.za
• Me. S. Saraiva (Leierskap) – ssaraiva@hsmontana.co.za
• Me. J. Bohlmann (Dissipline) – jbohlmann@hsmontana.co.za

The school gives recognition for all extra-curricular activities and activities that are not part of the school's extra-curricular program in which a learner excels.

The following awards may be awarded during the year:
• Certificate of Participation
• Certificate of Merit – League Performance
• Half colours - Performance at regional level (Merit badge)
• Honorary colours - Performance at provincial level (Lurex badge)
• Medal of Honour (Bronze, Silver and Gold)

Recognition is given during the following events:
• Academic Awards Ceremony (Previous year's Gr. 8-11 results)
• Silver Mornings (Certificates and Half colours)
• Golden Awards Evening (Honorary colours and Medals)
• Excelsior Merit Evening (Grade 12 only)

Enquiries can be directed to the following staff whom are in charge of the administration of the awards:
• Ms P. de Wet (Co-ordinator & general enquiries) – pdewet@hsmontana.co.za
• Ms I. Prinsloo (Academic) – iprinsloo@hsmontana.co.za
• Ms N. Olivier (Sport) – nolivier@hsmontana.co.za
• Ms N. van Niekerk (Culture) – nvanniekerk@hsmontana.co.za
• Ms S. Saraiva (Leadership) – ssaraiva@hsmontana.co.za
• Ms J. Bohlmann (Discipline) – jbohlmann@hsmontana.co.za

TOEKENNINGSREGLEMENT

Hersien Januarie 2024

AWARDS POLICY

Revised January 2024


Kontakbesonderhede

Kantoor: (012) 548 0160/1
(012) 548 1856

Straatadres