Reëls

SKOOLTYE
Maandag – Donderdag: 07:25 – 13:55
Vrydag: 07:25 – 13:40

KLEREBANK
Die skool bedryf ‘n klerebank waar goeie tweedehandse skoolklere verkoop of gekoop kan word.
Indien ouers saam leerders wil kom na klerebank, beplan asb 14:00-15:00 vir dié afspraak.

KAFETERIA
GEEN reservering of toe-eiening van tafels/areas deur individue of graadgroepe word by Die Korf toegelaat nie. Die sitplekke is slegs beskikbaar vir leerders wat van Die Korf se dienste gebruik maak.

LEERDERS WAT SKOOL VERLAAT
Die volgende prosedure word gevolg:
Die ouer/voog stel die skool in kennis deur middel van ‘n brief wat die volgende aandui:
• Naam van leerder en klas waarin hy tans is.
• Datum waarop leerder skool verlaat.
• Skool wat leerder gaan bywoon na verlating.
• Reëlings i.v.m. betaling van uitstaande skoolfonds.

• Leerder kry sy registrasievorm by die algemene kantoor en handig dan sy handboeke by die vakonderwyser in. Vakonderwysers oorhandig portefeuljes aan leerders. Hulle erken ontvangs op die registrasievorm.

• ‘n Oorplasingsertifikaat word uitgereik nadat bogenoemde ontvang is.  

Rules

SCHOOL HOURS
Maanday – Thursday: 07:25 – 13:55
Friday: 07:25 – 13:40

CLOTHING BANK
The school operates a clothing bank where good second-hand school clothes can be sold or bought.
If parents want to visit the clothing bank with learners, please plan for this appointment from 14:00 to 15:00.

CAFETERIA
NO reservations or appropriation of tables/areas by individuals or grade groups are allowed at Die Korf. Seating is only available for students utilizing Die Korf's services.

STUDENTS LEAVING SCHOOL
The following procedure is followed:
The parent/guardian informs the school through a letter indicating the following:
•Name of the student and the current class.
•Date on which the student is leaving school.
•School the student will attend after leaving.
•Arrangements regarding payment of outstanding school fees.

• The student obtains the registration form from the general office and then submits their textbooks to the subject teacher. Subject teachers hand over portfolios to students and acknowledge receipt on the registration form.

• A transfer certificate is issued after the above steps have been completed.


Kopiereg © 2015-2022

Kontakbesonderhede

Kantoor: (012) 548 0160/1
(012) 548 1856

Straatadres